O nás

ČNV ONK je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením občanů a právnických osob, v němž se od r. 2001 sdružují odborníci a zájemci o možnosti omezování následků přírodních i průmyslových katastrof, zlepšení systému varování a prevenci těchto mimořádných událostí. Členy Výboru se stali zástupci ČHMÚ, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu vlády, ministerstev životního prostředí, zemědělství, vnitra, zahraničí a místního rozvoje, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Červeného kříže, výzkumných ústavů, vysokých škol, České asociace pojišťoven i zástupci soukromého sektoru. Pro velký zájem o prevenci katastrof v moravskoslezském regionu funguje od roku 1999 regionální výbor.

Výbor se věnuje i mezinárodní spolupráci, zejména kontaktům a akcím organizovaných Mezinárodní strategií pro omezování katastrof (ISDR) se sídlem v Ženevě. Od června 2008 spolupracuje český Výbor s obdobnými výbory (platformami) ve Francii, Německu a Polsku v rámci Evropské sítě národních platforem pro omezování katastrof (ENNP). ČNV ONK se také podílí na činnosti Evropské platformy pro snižování katastrof (EFDRR), organizovanou evropskou částí UNISDR.
Přestože Výbor jakožto sdružení není součástí oficiální struktury krizového řízení v ČR, výměna zkušeností mezi jeho členy velmi pomáhá při zlepšování včasného varování, kritické infrastruktury i připravenosti obyvatelstva a jeho členové se v minulosti spolupodíleli na tvorbě zákonů spojených s krizovým managementem.
Činnost sdružení zakotvena ve stanovách, řízena předsednictvem výboru ve složení: předseda, dva místopředsedové a tajemník. Sdružení je od 1. ledna 2014 podle nového Občanského zákoníku vedeno u Městského soudu v Praze jako "spolek", zapsaný pod spisovou značkou L 12924.