AKTUALITY Z ČR

Poučení z krizového vývoje

článek molekulárního biologa V. Hořejšího v LN 10.4.2020 str.11-12.

Velmi výstižně ukazuje problematické kroky se zvládáním covidové pandemie u nás i poučení pro budoucnost!

Očkování proti koronaviru

Očkování je velmi důležitým nástrojem pro snižování rozsahu pandemie způsobené COVIDEm-19!!

Proto je potřeba očkovat co nejvíce občanů ČR a navíc v co nejkratším čase. Připravenost na očkování může značně ovlivnit úspěšnost tohoto postupu. Je potřeba, aby vláda zajistila připravenost a průběh očkování. K nutnosti zvýšit pozornost vlády k přípravě očkování u nás se vyjádřili ve svém  dopise čeští psychologové.

Výzva psychologů vládě České republiky

Sekce pro politickou psychologii a psychologii demokracie

Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu

Sekce pro klinickou psychologii

Českomoravské psychologické společnosti, z.s.


     Ing. Andrej Babiš, Předseda vlády ČR - babisa@psp.cz, posta@vlada.cz

                          Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD., Ministr zdravotnictví - ministr@mzcr.cz, mzcr@mzcr.cz


Výzva psychologů vládě České republiky

Jako psychologové vnímáme naši spoluodpovědnost za dění ve společnosti. Po dlouhodobé zátěži občanů spojené s epidemií onemocnění covid-19 v České republice se objevuje konkrétní naděje v podobě očkování. Je to i důležitý psychologický moment, kterého je třeba využít.

Naděje zlepšení situace a vize časového horizontu zlepšení jsou důležitými aspekty psychosociální podpory při katastrofách. Podporují zvládání a odolnost jednotlivců i celé společnosti. Vědomí dočasnosti zátěže může lidi povzbudit i k lepšímu dodržování nezbytných pravidel a nařízení, podpořit zodpovědné chování.

Přípravě očkování a jeho logistickému plánování je třeba věnovat nejvyšší pozornost, koncepčnost a odbornost - dobrou inspirací jsou země, které již nyní budují konkrétní očkovací místa. Koncepční postup, připravenost logistická i psychologická jsou nanejvýš důležité. Nesmíme tuto možnost podcenit, je nezbytné efektivně využít šanci, kterou očkování nabízí. Apelujeme na to, aby postup byl plánovitý, odborný a dobře komunikovaný a přispěl tak ke snížení dopadů krize na životy a zdraví občanů.

Dovolujeme si nabídnout i naši odbornou pomoc, konzultace a zkušenosti s posilováním komunitní odolnosti a krizovou komunikací. Výzva byla odsouhlasena vedením uvedených sekcí ČMPS 18. a 29. 12. 2020, v Praze

PhDr. Martina Klicperová, DSc., vedoucí Sekce pro politickou psychologii a psychologii demokracie při Českomoravské psychologické společnosti

martina.klicperova@praha.psu.cas.cz tel. 604 632 948

Mgr. Jana Majzlíková, vedoucí Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

jana.majzlikova@seznam.cz tel. 607 737 774

PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamová, členka sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

Mgr. Barbora Balková, členka sekce pro psychologii krizí katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., členka sekce pro psychologii krizí katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

PhDr. Vivienne Soyková, PhD., členka sekce pro psychologii krizí katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD., člen Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti

Mgr. Klára Patlichová, vedoucí Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti


  • Partnerství Accord - krok  směrem ke zlepšení předpovědí počasí

Nové konsorcium pro modelování počasí, složené ze zástupců meteorologických služeb 26 zemí včetně Česka, přispěje nejen ke zlepšení kvality předpovědí počasí u nás, ale i ke zkvalitnění výstrah na extrémy počasí, které často vedou ke katastrofám (povodně, sucho, vichřice, extrémní teploty atd.). Více informací je v tiskové zprávě ČHMÚ.


Tisková zpráva ČHMÚ 14.12.2020

Nové partnerství ACCORD bude usilovat o přesnější předpovědi počasí v oblasti numerického modelování. Členské státy budou společně rozvíjet vědecké metody předpovědi počasí s využitím superpočítačových technologií.

Dne 27. listopadu 2020 se dvacet šest národních meteorologických služeb rozhodlo posílit spolupráci v oblasti numerické předpovědi počasí. Toto ojedinělé partnerství s názvem ACCORD bylo uzavřeno mezi třemi stávajícími konsorcii1 a zahrnuje země z Evropy a severní Afriky.

Hlubší a širší mezinárodní spolupráce přispěje k inovacím a k dalšímu zlepšení veřejných služeb, které pomáhají nejenom chránit život a majetek, ale slouží pro řadu dalších hospodářských sektorů, jako jsou energetika, doprava, zemědělství a další, které jsou ovlivněny projevy počasí a měnícího se klimatu.

Nové konsorcium bude také úzce spolupracovat s dalšími evropskými meteorologickými institucemi, kterými jsou EUMETSAT, EUMETNET a ECMWF.

Čtěte více (dokument pdf), Ke stažení (dokument docx).


Povodně u nás

# Povodně se  šíří po stále větším území Česka. Postupně přecházejí z rychlých přívalových povodní na pomalejší povodně na stále větších řekách. Jsou vyhlašovány stupně povodňové aktivity na řadě toků. Ukazuje se, že připravenost na povodně a odolnost proti nim se za poslední léta, kdy se vše točilo okolo sucha, příliš nezvýšily. Proto bude třeba věnovat těmto otázkám větší pozornost i z toho důvodu, že adaptace na možné dopady klimatické změny by se měly soustředit na oba extrémy s vodou - sucho i povodně.

* Souhrně o povodních a jak se při nich chovat. Příkladem je komplexní

  materiál zpracovaný ve městě Dobruška.

*  Nové domy musejí chytat déšť (LN 13.5.2020)

Na problémy a improvizace s reakcí na koronavirovou pandemii upozornil

    v Lidových novinách   Petr Nováček

* K článku P. Nováčka se vyjádřil a myšlenku nutnosti udělat nějakou "kuchařku" pro situace  typu  pandemie podpořil v dopise redakci LN Ivan Obrusník