Archivní materiály

Zde jsou uloženy důležité, ale starší materiály, které byly na webu katastrofy1 prezentovány


*  Mezinárodní den pro snižování rizika katastrof se v roce 2022 konal pod heslem

"VČASNÉ VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY"

Valné shromáždění OSN prohlásilo 22. 12. 1989 den 13. října za Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. Cílem aktivit, spojených s tímto dnem je, aby se každá vláda i každý občan podíleli na budování komunit a národů odolnějších proti katastrofám. V roce 1997 po velké povodni u nás byl znovu založen Český národní výbor pro omezování následků katastrof. Od té doby v rámci možností danými i společenskými okolnostmi rozvíjel svoji bohulibou činnost v oblasti prevence a zvyšování odolnosti vůči katastrofám a to jak přírodního charakteru, tak i vůči katastrofám způsobených působením člověka.

K letošnímu Mezinárodnímu pro snižování rizika katastrof dni pro snižování rizika katastrof prohlásila Mami Mizuki - zvláštní představitelka generálního tajemníka OSN a ředitelka Úřadu OSN, že potřebujeme propojený systém okolo lidí, který umožní zastavit spirálový růst ničivých důsledků stále ničivějších katastrof a přispěje k udržitelnější a odolnější budoucnosti.

Výzva mezinárodního dne pro snižování rizika katastrof se týká i nás, občanů české republiky, při čemž právě letošní téma včasného varování je pro nás velmi důležité. Jde o to, aby stát i občané svým byli dostatečně připraveni na katastrofy všeho druhu a tím snížili negativní dopady těchto událostí. V současné době lze vznik katastrofy relativně dobře předvídat i díky zlepšování systémů včasného varování a Mezinárodní den musí tuto naléhavost řešení připomínat. Je nesporné, že tato závažné problematika je stále na okraji zájmu orgánů státní správy a následně i samosprávy zejména v současné době, kdy jsme ohrožováni dopady války na Ukrajině, energetickou krizí či dopady covidové pandemie. Z toho vyplývá i nedostatečná informovanost občanů v důsledku rozporné legislativy (i když se v EU průběžně řeší), často nízká připravenost nejen v orgánech veřejné správy, ale i někdy až neodpovědné rozpory mezi nimi. Pochopitelně je třeba zvyšovat připravenost nejen všech občanů, ale i firem. Výbor má řadu zkušených odborníků, kteří umí a jsou schopni a ochotni pomoci.

V Praze dne 7. října 2022